Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, znajdującej się w miejscowości Sobiemyśl 16b / 2 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 października 2018 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, znajdującej się w miejscowości Sobiemyśl 16b / 2 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000,poz. 1349, poz. 1432), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz.1669) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Sobiemyśl 16b/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców w wysokości 108.000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych).

§2. Po zastosowaniu bonifikaty ustalonej zgodnie z uchwałą Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. – należność wyliczona do zapłaty zostanie zwiększona o sumę przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego oraz zmniejszona o kwotę nakładów poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez najemców.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość lokalowa nr 2, w budynku znajdującym się w miejscowości Sobiemyśl 16b, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców - uchwałą Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. Ponadto ww. uchwałą wyrażona została zgoda na udzielenie 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i pomieszczeń przynależnych nabywanych za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 6 lipca 2018r. określił wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości, na kwotę 108.000,00 zł (sto osiem tysięcy złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 55,00 m2 – 106.000,00 zł,
  • wartość rynkowa udziału 689/10000 w gruncie działki nr 16/84 o ogólnej powierzchni 0,1353 ha (zabudowanej ww. budynkiem mieszkalnym) – 2.000,00 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, wyliczona należność z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie: pomniejszona o koszt poniesionych przez najemców nakładów na wymianę stolarki okiennej oraz zwiększona o sumę przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska