Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 35/14 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 35/14 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1716) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 35/14, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 99.276,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).

§2 Po zastosowaniu bonifikaty ustalonej zgodnie z uchwałą Nr X/94/07 z dn. 28 czerwca 2007 r. - wyliczona należność, zostanie zwiększona o wartość przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 14, w budynku przy ul. Niepodległości 35 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r. Ponadto Uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. - wyrażona została zgoda na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży ww. lokalu w przypadku, gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę, za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 1 października 2018 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 99.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 26,13 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 97.800,00 zł,

  • wartość udziału 21/1000 w prawie własności działki gruntu nr 237 z obrębu 3 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,0387 ha – 1.200,00 zł.

Ww. wartość rynkowa nieruchomości zwiększona została o kwotę 276,00 zł - stanowiąca 23 % podatku VAT od wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (tj. 1.200,00 zł x 23 %).

Przy ostatecznym rozliczeniu, wyliczona należność z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości lokalowej zostanie: zwiększona o wartość przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska