Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 31/5

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 31/5

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 31/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 91.958,85 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy).

§2. Ww. cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży oraz pomniejszona o wysokość zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej i wysokość poniesionych przez najemcę nakładów na wymianę stolarki okiennej.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Niepodległości 31 w Gryfinie przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 02 marca 1991 r. Ponadto Uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. wyrażona została zgoda na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży ww. lokalu w przypadku, gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 07 listopada 2017 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 90.000,00 zł (dziewięćdziesięciu tysięcy złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni 25,54 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 88.700,00 zł,

  • wartość udziału 22/1000 w prawie własności działki gruntu nr 238 obręb 3 miasta Gryfino, o powierzchni 0,0381 ha – 1.300,00 zł.

Ww. wartość rynkowa nieruchomości zwiększona została o kwotę 299 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), na którą składa się: 23 % podatku VAT od wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (w wysokości 1.300 zł) oraz fundusz remontowy przyjęty na dzień 13.04.2018 r. (w wysokości 1.659,85 zł). Cena nieruchomości wskazana na miesiąc kwiecień 2018 r. wynosi zatem - 91.958,85 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, cena nieruchomości lokalowej zostanie pomniejszona o wysokość należnej do zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, koszt poniesionych przez najemców nakładów na wymianę stolarki okiennej oraz zwiększona o sumę miesięcznych przypisów wpłat dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego (od miesiąca maja 2018 r. do daty sprzedaży lokalu).

Sporządziła:
Izabela Szczepańska