Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu najmu za lokale i budynki użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu najmu za lokale i budynki użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121,) - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu najmu za lokale i budynki użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, załącznik Nr 3, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. Z uwagi na konieczność dostosowania stawek czynszu za powierzchnie reklamowe wydzierżawiane na terenie Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie do warunków rynkowych, należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła:
Teresa Drążek