Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 18/3

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 18/3

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 18/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 145.416,79 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta szesnaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).

§2. Ww. cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat, dokonanych przez Gminę po miesiącu sierpniu 2018 r. na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku - do daty jego sprzedaży oraz o wysokość poniesionych przez Gminę nakładów finansowych na wymianę stolarki okiennej i pomniejszone o kwotę zwrotu zwaloryzowanej kaucji.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 3, w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 02 marca 1991 r. Ponadto Uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. - wyrażona została zgoda na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży ww. lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę, za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 12 marca 2018 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 143.260,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni 59,69 m2 wraz z udziałem 12/1000 w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 138.400,00 zł,

  • wartość udziału 12/1000 w prawie własności działki gruntu nr 156 obręb 3 miasta Gryfino, o powierzchni 0,3744 ha – 4.860,00 zł.

Ww. wartość rynkowa nieruchomości zwiększona została o kwotę 2.156,79 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), na którą składa się: kwota 1.117,80 zł - stanowiąca 23 % podatku VAT od wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (tj. 4.860,00 zł x 23 %) oraz fundusz remontowy przyjęty na miesiąc sierpień 2018 r. w wysokości – 1.038,99 zł. Cena nieruchomości wskazana na miesiąc sierpień 2018 r. wynosi zatem – 145.416,79 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, cena nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o sumę miesięcznych przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego (od miesiąca sierpnia 2018 r. do daty sprzedaży lokalu) oraz o wysokość poniesionych przez Gminę nakładów finansowych na wymianę stolarki okiennej i pomniejszone o kwotę zwrotu zwaloryzowanej kaucji.

 

Sporządziła:
Izabela Szczepańska