Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej do kosztów związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 9.632,34 zł.

  2. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację projektu pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie” - aktualizacja studium wykonalności oraz nowa analiza finansowa w związku z rozszerzeniem zakresu projektu o wiaty przystankowe na terenie gminy - 7.626,00 zł.

  3. Koniecznością prawidłowego ujęcia środków finansowych w wysokości 275.353,00 zł dotyczących uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na trasie Gryfino - Szczecin Główny - Gryfino organizowanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

  4. Naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w celu zabezpieczenia środków na zakup dwóch komputerów – 4.575,60 zł.

  5. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków na konserwację gaśnic w jednostkach ochotniczych straży pożarnych - 2.000,00 zł.

  6. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków dla kierowców ochotniczych straży pożarnych w związku ze zmianą stawki minimalnej za godzinę pracy - 2.500,00 zł.

  7. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na częściową wymianę systemu kanalizacyjnego – 13.000,00 zł.

  8. Koniecznością prawidłowego ujęcia środków finansowych w wysokości 10.000,00 zł na wsparcie finansowe dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie na dofinansowanie zakupu samochodu.

  9. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację projektu pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja” – na działania promocyjne w kwocie 7.927,70 zł – środki z rezerwy majątkowej, celowej.

  10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 8.500,00 zł na nagrody dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki oraz w celu prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Steklinko – 1.000.00 zł.

 

Sprawdziła
Maria Waszczyk

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz