Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 maja 2018 r.


w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół doradczy w celu przygotowania dokumentu strategicznego pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.”, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

 1. Elżbieta Kasprzyk - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie,
 2. Tomasz Namieciński - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie,
 3. Zdzisław Kmieciak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie,
 4. Zenon Trzepacz - Radny Rady Miejskiej w Gryfinie,
 5. Zbigniew Kozakiewicz - Radny Rady Miejskiej w Gryfinie.
 6. Jakub Sieradzki - Biblioteka Publiczna w Gryfinie,
 7. Sebastian Rożko - Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie,
 8. Łukasz Koselski - Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej,
 9. Joanna Rossa - Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 10. Józef Satanowski - Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 11. Maria Grygiel - Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 12. Andrzej Romaniecki - Gryfińskie Stowarzyszenie Pamięć i Prawda,
 13. Krzysztof Cieciuch - Klub strzelectwa sportowego LOK "Regalica",
 14. Marek Woś - Bractwo Kurkowe "Gryf" w Gryfinie,
 15. Franciszek Nowak - Bractwo Kurkowe "Gryf" w Gryfinie,
 16. Ewa Olejarz - Stowarzyszenie "Amazonek" w Gryfinie,
 17. Helena Wilczek - Stowarzyszenie "Amazonek" w Gryfinie,
 18. Mateusz Kostka - Adwokat Mateusz Kostka Kancelaria Adwokacka w Gryfinie,
 19. Jakub Stankiewicz - Gazeta Gryfińska,
 20. Jakub Matura - Westend,
 21. Marcin Prys - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

§ 2. Do zadań Zespołu należy uczestnictwo w czynnościach, związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., tj:

 1. spotkaniach warsztatowych z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino,
 2. zaopiniowanie raportu z badań ankietowych i warsztatowych przeprowadzonych na potrzeby opracowania dokumentu strategicznego,
 3. zaopiniowanie wstępnej wersji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 roku,
 4. uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych,
 5. uczestnictwo w prezentacji ostatecznej wersji dokumentu.

§ 3. Czas działania Zespołu określa się na okres od dnia podpisania niniejszego zarządzenia do chwili przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. przez Radę Miejską w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

UZASADNIENIE

W związku z potrzebą opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., wynikającym z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz założeniem wykorzystania do jej opracowana zasad modelu partycypacyjnego, zasadnym jest powołanie zespołu doradczego zaangażowanego w całość prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego.

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura