Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2018.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 stycznia 2018 r.


w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2018.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z Uchwałą Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe do Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zgodnie z załącznikami:

  1. Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Gryfino – 152.904.347,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
  2. Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Gryfino – 152.904.347,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, jako dysponentów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, którzy działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych. 

  1. Dysponenci zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zmianami).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, wykonuje budżet jednostki samorządu terytorialnego oraz w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Zatwierdziła:
Beata Blejsz