Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 434,00 zł na oznakowanie ścieżki rowerowej.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 965,00 zł na wymianę kotła w lokalu komunalnym.

 3. Wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 1 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 58,14 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wyboru burmistrza.

 5. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 17 578,04 zł na doposażenie sali kryzysowej.

 6. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 5 000,00 zł na zadania w zakresie ochotniczych straży pożarnych.

 7. Koniecznością prawidłowego ujęcia środków w wysokości 11 070,30 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie.

 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 90 000,00 zł na utrzymanie zieleni.

 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 200,00 zł na wydatki z zakresu oświetlenia.

 10. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 3 800,00 zł na zadania z zakresu kultury.

 11. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 600,00 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Mielenko Gryfińskie.

 12. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 800,00 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Borzym.

 13. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 700,00 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Mielenko Gryfińskie.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz