Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479 i 1633) w związku z art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, Dz. U. z 2017 r. poz. 2245, 2439, Dz. U. z 2018 r. poz. 310, 650, 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się legitymację służbową dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  1. Legitymacja może być wykorzystywana tylko przy wykonywaniu czynności służbowych.

  2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji członek GKRPA obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

  3. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:

    1. zmiany danych osobowych,

    2. uszkodzenia lub zniszczenia

  4. Legitymacja nie może być udostępniana osobom trzecim.

§ 2.1. Legitymacje podlegają ewidencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Ewidencję legitymacji prowadzi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

  2. Wzór legitymacji służbowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
W związku z wykonywaniem czynności służbowych niezbędne jest wprowadzenie legitymacji służbowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

Sporządziła
Agnieszka. Kraśniak