Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 marca 2018 w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 1/2

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 marca 2018

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 1/2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, z 2018r. poz. 130), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Szczecińskiej 1/2 w Gryfinie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 169.248,77 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 77/100).

§2. Ww. cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży oraz pomniejszona o wysokość zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Szczecińskiej 1 w Gryfinie przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - Uchwałą Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 05 stycznia 1993 r. (zmienioną Uchwałą Nr XXXVI/478/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001r.). Ponadto Uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. wyrażona została zgoda na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży ww. lokalu w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 2 października 2017r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 168.000 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni 54,63 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 10,00 m2, udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 161.400 zł,

  • wartość udziału 11/100 w prawie własności działki gruntu nr 89/16 obręb 3 miasta Gryfino, o powierzchni 0,0456 ha – 6.600 zł.

Ww. wartość rynkowa nieruchomości zwiększona została o kwotę 1.248,77 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści osiem złotych 77/100), na którą składa się fundusz remontowy przyjęty na dzień 08.03.2018r. Tym samym cena nieruchomości wskazana na miesiąc marzec 2018 r. wynosi – 169.248,77 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, cena nieruchomości lokalowej zostanie pomniejszona o wysokość należnej do zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej oraz zwiększona o sumę miesięcznych przypisów wpłat dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego (od miesiąca kwietnia 2018r. do daty sprzedaży lokalu).

Sporządziła:
Izabela Szczepańska