Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 4(1) ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz.487 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji- Paweł Nikitiński
 2. Sekretarz Komisji- Agnieszka Kraśniak
 3. Członek Komisji- Aleksandra Szymanowicz
 4. Członek Komisji- Urszula Włodarczyk
 5. Członek Komisji- Arkadiusz Rybicki
 6. Członek Komisji- Roman Krysiak
 7. Członek Komisji- Iwona Brokmeier
 8. Członek Komisji- Jolanta Majewska
 9. Członek Komisji- Jerzy Dudkiewicz
 10. Członek Komisji- Monika Wrońska
 11. Członek Komisji- Urszula Duda
 12. Członek Komisji- Magdalena Bierejszyk- Lekka
 13. Członek Komisji- Dorota Siewior
 14. Członek Komisji- Wiesław Sycewicz
 15. Członek Komisji- Teresa Dąbrowska
 16. Członek Komisji- Anna Dreszer- Czaczyk
 17. Członek Komisji- Krzysztof Rudnicki

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.122.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 listopada 2013r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4(1) ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz.487 ze zmianami) Burmistrz powołuje Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która podejmuje działania w zakresie określonym w/w ustawą wobec osób uzależnionych od alkoholu.

A. Kraśniak