Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 600

50.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia brakujących środków na remont chodników w ciągu ul. Reymonta w Gryfinie.

Dział 700

600,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w celu zabezpieczenia brakujących środków na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Dział 855, 758

26.400,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na doposażenie celem zwiększenia liczby miejsc o 15 osób (środki z rezerwy bieżącej, ogólnej).

 

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz