Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, w następującej wysokości:

  • działki nr 228/51 i 228//54 o łącznej pow. 0,1347 ha w wysokości: 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy zł),

  • działki nr 222/63 o pow. 0,1046 ha w wysokości 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, uchwałą nr XLIX/490/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

  • pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, działki oznaczone numerami 228/51 i 228/54,

  • pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze działka nr 222/63.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Jolanta Woldańska