Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfino, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfino, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349.) oraz uchwały nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 3457) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne, w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Gryfino nt. zapisów projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

§ 2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

 1. bezpośrednich spotkań z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino,

 2. badania opinii mieszkańców poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej z możliwością przesłania uwag za pośrednictwem poczty e-mail lub złożenia osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16,

 3. badania opinii publicznej poprzez przyjmowanie pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet konsultacyjnych,

 4. ustanawia się stałe punkty, w których będą udostępniane ankiety konsultacyjne w godzinach pracy urzędów i instytucji:

 • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,

 • w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. 11 (parter),

 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie, ul. Kościelna 24,

 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Górny Taras, ul. Krasińskiego 87a,

 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Naukowa ul. Niepodległości 20,

 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Chwarstnica ul. Gryfińska 19,

 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Gardno, ul. Niepodległości 1,

 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Pniewo, ul. Gryfińska 16,

 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Wełtyń, ul. Niepodległości 18,

 • w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – filia Żabnica, ul. Długa 18,

 • w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie, ul. Nadodrzańska 1,

 • w Gryfińskim Dom Kultury w Gryfinie, ul. Szczecińska 16,

 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 8A,

 • w Dziennym Domu Senior+ w Gryfinie, ul. Wodnika 1,

 • w Świetlicy Wiejskiej Dziupla w Borzymiu, Borzym 32,

 • w Świetlicy Wiejskiej Pod Dębami w Dołgich, Dołgie 12/1,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Bartkowie, Bartkowo 15,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 6,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Czepinie, ul. Gryfińska 46,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Drzeninie, Drzenin, ul. 1 Maja 3E,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Krajniku, Krajnik 8,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy, Krzypnica 14,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Mielenku, Mielenko Gryfińskie 36,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Czarnowie, Nowe Czarnowo 62/1,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu, Sobiemyśl 9B,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu, Sobieradz 60,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach, Stare Brynki 12/1,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu, Wełtyń, ul. Niepodległości 18,

 • w Świetlicy Wiejskiej w Wirowie, ul. Okrężna 11B,

 • w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie, Gryfińska 84.

 1. Wypełnione ankiety konsultacyjne można składać bezpośrednio u osób udostępniających ankiety w miejscach wymienionych w punkcie 4, § 3 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się rozpoczęcie konsultacji na dzień 17 sierpnia 2018 r., a ich zakończenie na dzień 14 września 2018 r.

 1. Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach: 4 i 11 września 2018 r. godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w sali nr 25 (I piętro).

 2. Uwagi i opinie dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. można zgłaszać podczas spotkań w formie ustnej do protokołu lub w formie pisemnej, za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: burmistrz@gryfino.pl.

§ 5. Wyniki konsultacji w formie protokołu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od daty zakończenia procesu zbierania opinii:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,

 2. na stronach internetowych Gminy Gryfino,

 3. na urzędowych tablicach ogłoszeń,

 4. w prasie lokalnej.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z podjęciem przez Gminę Gryfino prac zmierzających do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do roku 2030 r., zasadnym jest przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców gminy w celu uzyskania opinii nt. projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

Konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zebrania opinii dot. projektu strategii rozwoju gminy wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Uchwały nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura