Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 sierpnia 2018 r.


w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 130, poz. 994, poz. 1000) i § 3 Zarządzenia Nr 0050.66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019 oraz w związku z Uchwałą Nr XLIX/498/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2019 rok w składzie:

 1. Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino – Przewodnicząca Zespołu,
 2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Zastępca Przewodniczącej Zespołu,
 3. Teresa Drążek – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Członek Zespołu,
 4. Joanna Ekiert – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania  Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Członek Zespołu,
 5. Janina Major – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Członek Zespołu,
 6. Marcin Stawicki – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Inwestycji  i Rozwoju – Członek Zespołu,
 7. Marcin Para – radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
 8. Zbigniew Kozakiewicz - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
 9. Łukasz Kamiński - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
 10. Halina Szczepańska – Zespół Parafialny „CARITAS” - Członek Zespołu,
 11. Ewa Olejarz – Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” – Członek Zespołu
 12. Aneta Kurdzielewicz - Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Gryfinie - Członek Zespołu

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z Zarządzeniem Nr 0050.66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019 należy powołać Zespół do spraw budżetu obywatelskiego, który będzie wykonywał czynności związane z obsługą budżetu obywatelskiego, tj. weryfikację formalną  i merytoryczną złożonych wniosków z propozycjami zadań.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży