Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.147.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.147.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino w okresie od dnia 21.12.2018 r. do dnia 11.01.2019 r. w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino: który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia, będzie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej www.gryfino.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Konsultacje, o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w formie:

  1. protokołowanego otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 08.01.2019 r. w godz. od 16.00 do 17.30 w sali 34 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,

  2. zebrania opinii i uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia; formularz będzie dostępny dla mieszkańców na stronie internetowej www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
W związku z wprowadzeniem nowych przepisów regulujących działanie budżetów obywatelskich (partycypacyjnych), które mają obowiązywać w obecnej kadencji Rady Miejskiej, obowiązkiem staje się podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino. Z uwagi na fakt, że jest to szczególnie ważny dla mieszkańców akt prawa miejscowego - zostaje on poddany konsultacjom społecznym w celu wypracowania zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży