Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 367/11, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 367/11, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 367/11 o powierzchni 0,0064 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 371, w wysokości – 8.740,00 zł (osiem tysięcy siedemset czterdzieści zł),

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Uchwałą Nr X/86/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2011 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej m.in. działkę numer 367/11 o pow. 0,0064 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 371.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operacie szacunkowym w wysokości 8.740,00 zł. Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT 23 %.

Ponadto Nabywcy pokryją w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
Jolanta Woldańska