Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W GRYFINIE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W GRYFINIE
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z § 12 ust. 3 Uchwały Nr XIX/171/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz.1589) zarządzam, co następuje:

§1. W celu zapewnienia kontroli społecznej nad rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino powołuję Komisję Mieszkaniową w składzie:

  1. Jolanta Witowska - Przewodnicząca Komisji

  2. Władysław Sobczak – Wiceprzewodniczący Komisji

  3. Małgorzata Wisińska – członek Komisji

  4. Wanda Hołub – członek Komisji

  5. Aleksandra Szymanowicz – członek Komisji

  6. Katarzyna Poprawska – członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z § 12 ust. 3 Uchwały Nr XIX/171/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino / Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz.1589 / Burmistrz zarządzeniem powołuje skład Komisji Mieszkaniowej. Komisja składa się z radnych desygnowanych uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie, osób spoza rady, oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się opieką społeczną, jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Wobec wygaśnięcia mandatów radnych, będących członkami Komisji, w związku z powołaniem następnej kadencji Rady Miejskiej, zaistniała potrzeba powołania nowego składu Komisji Mieszkaniowej.

Sporządziła:
Agnieszka Juszczak