Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 4 254,40 zł na realizację projektu „Inteligentne wioski”.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zabezpieczenia brakujących środków w wysokości 9,00 zł na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 7 050,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 4. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 800,00 na szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

 5. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 1 000,00 zł na zadania z zakresu ochrony zdrowia i porządku publicznego.

 6. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 8 950,00 zł na zadania z zakresu ochrony zdrowia i porządku publicznego oraz na przeprowadzenie badań ortopedycznych dla dzieci w przedszkolach – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 35,00 zł na opłatę dotyczącą oświetlenia drogowego.

 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 2 600,00 zł na zakup i montaż oświetlenia solarnego w m. Steklinko – środki z rezerwy celowej, majątkowej.

 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 2 300,00 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Nowe Czarnowo.

 10. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 4 500,00 zł na doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 355/2018 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych o kwotę 685,11 zł (działanie 13.1.2.1.W, rezerwa celowa poz. 24).

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz