Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Marty Olczak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Ks. Krzysztof Zdziarski – ekspert;

 5. Robert Dudek – ekspert.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Alicji Pietraszewskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Marlena Kościńska – ekspert;

 5. Dorota Piechowicz – ekspert.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Oksany Radomskiej-Paździor, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;

 4. Dorota Piechowicz– ekspert;

 5. Marlena Kościńska – ekspert.

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Magdaleny Wasilewskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie;

 4. Dorota Piechowicz – ekspert;

 5. Marlena Kościńska – ekspert.

§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Magdaleny Łukasiewicz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;

 4. Robert Dudek – ekspert;

 5. Ks. Krzysztof Zdziarski – ekspert.

§ 6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Justyny Siwik, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;

 4. Robert Dudek – ekspert;

 5. Ks. Krzysztof Zdziarski – ekspert.

§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Karoliny Złotej-Wróbel, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;

 4. Maria Chrobak – ekspert;

 5. Małgorzata Jabłońska – ekspert.

§ 8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Agnieszki Zarębskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;

 4. Alfred Borysewicz – ekspert;

 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy Pani Agnieszki Litwiniuk, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Teresa Sarna – dyrektor Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy;

 4. Maria Chrobak – ekspert;

 5. Małgorzata Jabłońska – ekspert.

§ 10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Gardnie Pani Kariny Malinowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Anna Frąckowiak-Kułdosz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardnie;

 4. Robert Dudek – ekspert;

 5. Ks. Krzysztof Zdziarski - ekspert.

§ 11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Pana Radosława Piwowarskiego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Sławomir Głuszak – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie;

 4. Alfred Borysewicz – ekspert;

 5. Sławomir Fuks – ekspert;

 6. Robert Jonasik – przedstawiciel związku zawodowego.

§ 12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Haliny Winkowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie;

 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;

 5. Maria Chrobak - ekspert.

§ 13. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 3 w Gryfinie Pani Andżeliki Antosiewicz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Ewy Januszewskiej – dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gryfinie;

 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;

 5. Maria Chrobak - ekspert.

§ 14. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 3 w Gryfinie Pani Aleksandry Mendrygał, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. Ewy Januszewskiej – dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gryfinie;

 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;

 5. Maria Chrobak - ekspert.

§ 15. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9g ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. dyrektor szkoły,

 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

 5. przedstawiciel związku zawodowego – na wniosek nauczyciela.

Komisje Egzaminacyjne powołuje się dla 14 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2018 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj