Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia indywidualnych diagnoz zapotrzebowania na wsparcie dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia indywidualnych diagnoz zapotrzebowania na wsparcie dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się indywidualne diagnozy zapotrzebowania szkół na wsparcie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

§ 2. Indywidualne diagnozy zapotrzebowania szkół na wsparcie stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie – załącznik nr 1;

  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie – załącznik nr 2;

  3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – załącznik nr 3;

  4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy – załącznik nr 4;

  5. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie – załącznik nr 5;

  6. Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie – załącznik nr 6;

  7. Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy – załącznik nr 7;

  8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – załącznik nr 8.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Opracowane i zatwierdzone indywidualne diagnozy zapotrzebowania szkół na wsparcie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 są dokumentami spełniającymi wymogi regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w szczecinie. Indywidualne diagnozy zapotrzebowania szkół na wsparcie były przeprowadzone za pomocą kwestionariuszy ankiet, skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Indywidualne diagnozy szkół określają obszary problemowe wpisujące się w obszary tematyczne konkursu, dane ilościowe oraz analizę jakościową w odniesieniu do zidentyfikowanych problemów  oraz dane liczbowe odnoszące się do faktycznego i prognozowanego zapotrzebowania na usługi edukacji.

Sporządziła:
Marta Karpicka