Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 kwietnia 2018 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, poz. 60, poz. 2203), § 2, § 6 ust. 3, § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430; z 2015 r. poz. 1973, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W 2018 roku środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowiące 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) stanowią kwotę 202.501,00 zł .

  1. Środki, o których mowa w ust. 1 zostały wyodrębnione w planie wydatków budżetowych Gminy Gryfino na rok 2018.

§ 2. 1. Środki, o których mowa w § 1, zostały ujęte w planach finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli i mogą być przeznaczone na dofinansowanie form kształcenia oraz opłat określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.).

  1. Dofinansowaniem objęte są w szczególności następujące formy dokształcania i doskonalenia, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i kadrowymi szkół oraz przedszkoli: doradztwo metodyczne, organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, organizacja i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego mogą być pokryte w części lub całości również opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub przedszkola uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

§ 3. Ustala się maksymalną stawkę dofinansowania dla nauczycieli z tytułu opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 roku – 2.000,00 zł za semestr dla nauczyciela. Dofinansowanie tej formy nie może być wyższe niż 80% środków określonych dla poszczególnej szkoły i przedszkola w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku, na które będzie przyznawane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli. Wykaz specjalności stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.). Organ prowadzący ustala także w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, określa formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania środków przeznaczonych na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

Sporządziła:
Magdalena Januszewska