Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Krzywoustego 1/10

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Krzywoustego 1/10

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bolesława Krzywoustego 1/10, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, w wysokości 142.963,73 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze).

§2. Ww. cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat, dokonanych przez Gminę po miesiącu sierpniu 2018r. na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku - do daty jego sprzedaży oraz rozliczone zostaną nakłady na wymianę stolarki okiennej.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 10, w budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 02 marca 1991 r. Ponadto Uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. - wyrażona została zgoda na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży ww. lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę, za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 16 marca 2018r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 139.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni 44,23 m2 wraz z udziałem 38/1000 w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 137.700,00 zł,

  • wartość udziału 38/1000 w prawie własności działki gruntu nr 182 obręb 3 miasta Gryfino, o powierzchni 0,0448 ha – 1.800,00 zł.

Ww. wartość rynkowa nieruchomości zwiększona została o kwotę 3.463,73 zł (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze), na którą składa się: kwota 414,00 zł - stanowiąca 23 % podatku VAT od wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (tj. 1.800,00 zł x 23 %) oraz fundusz remontowy przyjęty na miesiąc sierpień 2018 r. w wysokości - 3.049,73 zł. Cena nieruchomości wskazana na miesiąc sierpień 2018 r. wynosi zatem - 142.963,73 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, cena nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o koszt nakładów Gminy na częściową wymianę stolarki okiennej w lokalu oraz sumę miesięcznych przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego (po miesiącu sierpniu 2018r. do daty sprzedaży lokalu), a następnie cena ta zostanie pomniejszona o koszt nakładów na wymianę stolarki okiennej poniesionych przez najemcę.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska