Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1 Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na prezentacje ofert terenów inwestycyjnych Gminy Gryfino – 1 300,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników – 40 734,23 zł.

  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zlecenie przygotowania ilustracji roślin na potrzeby produkcji materiałów promocyjnych Gminy Gryfino – 2 000,00 zł.

  4. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie i montaż zabudowy meblowej kuchennej w OSP Radziszewo – 11 968,90 zł.

  5. Wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie i Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków na działalność bieżącą – 7 830,00 zł.

  6. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy i Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wynagrodzenia– 11 500,00 zł.

  7. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na opłaty dotyczące zużycia wody na obiektach sportowo-rekreacyjnych – 11 000,00 zł.

 

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz