Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie odwołania pełnomocnika burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 20 kwietnia 2018 r. odwołuję Ewę Urbańską z pełnienia funkcji pełnomocnika burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-13/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie powołania pełnomocnika burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
W związku z rezygnacją złożoną przez pełnomocnika burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych należy odwołać go z dotychczasowej funkcji.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska