Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.34.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

ZARZĄDZENIE Nr 0050.34.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadania nr WDG/01/2018 ogłoszone w konkursie z dnia 8 lutego 2018 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Justyna Siwek-Matura – Inspektor w Referacie Rozwoju – Przewodnicząca Komisji,

  2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Członek Komisji,

  3. Katarzyna Birkenfeld-Ból – Inspektor w Referacie Rozwoju – Członek Komisji,

  4. Krzysztof Gmiter – Środowisko Inicjatyw Artystycznych "hybadu" – Członek Komisji,

  5. Czesława Tuszyńska – Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;

  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;

  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości konieczne jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura