Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 100.000,00 zł na wydatki dotyczące zapobiegania sytuacji kryzysowej wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska w Gminie Gryfino (zabezpieczenie środków na zakup uszkodzonego, zniszczonego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu ochrony osobistej strażaków) – środki z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.

  2. Wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków w wysokości 63.840,00 zł na remont dachu – na zadanie przeznacza się środki pozostałe w związku z leasingiem samochodów w Centrum Usług Wspólnych.

  3. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 34.700,00 zł na zakup dwóch laptopów oraz instrumentów do realizacji podstawy programowej – środki z rezerwy ogólnej na zadania bieżące.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na zadania realizowane w obrębie funduszu sołeckiego m. Czepino w wysokości 1.722,00 zł.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia brakujących środków w wysokości 9.800,00 zł na modernizację Pałacyku pod Lwami (opracowanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich i projektów wykonawczych) – środki z rezerwy celowej na zadania majątkowe.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. Wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w sprawie wprowadzenia dochodów i wydatków dotyczących realizacji programu realizowanego w ramach Funduszy Małych Projektów (INTERREG VA) w wysokości 14.331,00 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz