Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na realizację zadania związanego ze współpracą pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą - 20.000,00 zł.

  2. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych oraz Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na zadania z zakresu promocji - 3.700,00 zł.

  3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków w wysokości 3.000,00 zł na podróże służbowe nauczycieli ponoszone w związku z nauczaniem indywidualnym.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków w wysokości 1.120,00 zł na opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 91/2018, którą przyznano gminie dotację celową w wysokości 491.249,35 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (środki z rezerwy poz. 7, działanie 21.5.4.3.W).

  2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 86/2018, którą przyznano gminie dotację celową w wysokości 1.139.840,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (środki z rezerwy poz. 52, działanie 3.1.7.7.W). Z uwagi na fakt, iż w budżecie gminy założono wpływ dotacji w wysokości 1.251.486,00 zł, należy zmniejszyć dochody z tego tytułu o 111.646,00 zł .

  3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 77/2018, którą zwiększono gminie dotację celową w wysokości 285,00 zł na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (środki z rezerwy poz. 15, działanie 13.4.1.4.W).

  4. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 83/2018, którą zwiększono gminie dotację celową w wysokości 225.000,00 zł na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018 (środki z rezerwy poz. 58, działanie 13.4.1.2.W).

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz