Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4 .2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4 .2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 stycznia 2018 r.


w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z Uchwałą Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wskazanym z zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przyjmując, jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda