Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wyceny nieruchomości – 9 000,00 zł.

  2. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki w sprawie prawidłowego ujęcia środków na przedłużenie subskrypcji oprogramowania antywirusowego – 600,00 zł.

  3. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na dotacje z zakresu ochrony zdrowia – 10 000,00 zł – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

  4. Wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na wycinkę drzewa – 3 075,00 zł – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 3 697,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 375/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 25 137,00 zł na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.4.W, rezerwa celowa poz. 53).

  2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 390/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 201 768,94 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (działanie 21.5.4.3.W, rezerwa celowa poz. 7).

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz