Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne – 2 044,35 zł.
  2. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie w sprawie zabezpieczenia środków na zakup dwóch laptopów – 6 200,00 zł – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
  3. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na realizację zadań z zakresu kultury – 1 115,00 zł.
Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:
  1. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 243/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 131 580,00 zł (zryczałtowane diety członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych).
  2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 342/2018 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 1 309,83 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne (środki z rezerwy poz. 26, działanie 3.1.2.2.W).
  3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 356/2018 w sprawie prawidłowego ujęcia dotacji celowej w wysokości 235 000,00 zł na dofinansowanie mieszkań chronionych określonych w kompleksowym programie wsparcia rodzin „Za życiem” (działanie 13.1.2.1.W, rezerwa celowa poz. 33).
  4. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 359/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 47 536,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3.W, rezerwa celowa poz. 26).
Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz