Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422); art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21); oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1688, poz. 1998, poz. 1999, poz. 2056, poz. 2290; z 2018r. poz. 9, poz. 88) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam procedurę przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam instrukcję bezpiecznego pobierania próbek do badań, która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wprowadzam wzór upoważnienia Burmistrza do przeprowadzania kontroli w zakresie termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w gospodarstwach domowych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, który stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wprowadzam wzór protokołu z kontroli paleniska, który stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością, W związku z powyższym Burmistrz posiada uprawnienia do prowadzenia kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych.

Ze względu na brak szczegółowych uregulowań w zakresie kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino zachodzi konieczność wdrożenia niniejszego zarządzenia, na podstawie którego Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie będzie mógł podejmować skuteczne kontrole w przedmiotowym zakresie.

Sporządził:
Jacek Czaczyk