Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11.05.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11.05.2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457) – i § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeprowadza się z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino konsultacje społeczne w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019: regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku dotyczącego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, karty oceny projektu/zadania, karty do głosowania oraz harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Przedmiotem konsultacji jest uzyskanie opinii dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad  i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019.
  2. Termin konsultacji rozpoczyna się od dnia wejścia zarządzenia, a kończy  w dniu 04.06.2018 r.
  3. Konsultacje w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019 zostaną przeprowadzone w następującej formie:
    1. zorganizowanego otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 16??, w Sali 34 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
    2. badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie załącznika, o którym mowa w ust. 1, na stronie internetowej www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i przyjmowania uwag za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail: bo@gryfino.pl oraz na piśmie w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostanie sporządzony protokół, podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino przystępuje do trzeciej już edycji budżetu obywatelskiego.
Przed przystąpieniem do realizacji projektu zarządzenia w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019 - należy przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami całej gminy w celu uzyskania opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zorganizowanego otwartego spotkania z mieszkańcami gminy Gryfino, badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku, karty do głosowania oraz harmonogramu na stronie internetowej www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i przyjmowania uwag za pomocą poczty elektronicznej oraz na piśmie w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży