Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania formularzy zgłoszeń do Gali Sportu powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Barbara Lefik-Żarczyńska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych;

 2. Daniel Cieślak - Inspektor w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji;

 3. Zbigniew Starosta – Uczniowski Klub Pływacki „Marlin” – Członek Komisji;

 4. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” - Członek Komisji;

 5. Marek Sanecki – Gryfiński Klub Sportowy „Delf” - Członek Komisji;

 6. Tomasz Grąbczewski – Uczniowski Klub Sportowy „Kamikaze” - Członek Komisji;

 7. Tadeusz Szpura – Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Regalica” - Członek Komisji;

 8. Lesław Duma – Klub Sportowy „Energetyk” - Członek Komisji;

 9. Krzysztof Rudnicki – Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion”.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

 1. weryfikacja formularzy pod względem formalnym;

 2. ocena formularzy z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 roku wraz z rozdzieleniem nagród finansowych dla zawodników;

 3. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy powołać Komisję konkursową, która dokona analizy złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu.

Sporządził:
Daniel Cieślak