Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 909.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym Gmina ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych, które mieszczą się w sferze zadań publicznych, o których mowa jest w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura