Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.89.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym do pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.89.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym do pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami) i art. 33 ust. 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie następujące zmiany w rozkładzie czasu pracy:

  1. dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) wyznacza się dniem wolnym od pracy,

  2. dzień 8 grudnia 2018 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.

§ 2. W dniu wyznaczonym do odpracowania czas pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ustala się w godzinach od 730 do 1530 – nie dotyczy to osób ze zmienionymi indywidualnie godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz pracowników Straży Miejskiej w Gryfinie.

§ 3. Informacja o ustalonym dniu wolnym od pracy zostanie przekazana interesantom i pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
W związku z wyznaczeniem 24 grudnia br. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie należało dokonać zmiany w obowiązującym rozkładzie czasu pracy i wskazać 8 grudnia br. do odpracowania ustalonego dnia wolnego.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska