Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.38.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.38.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2018 r.


w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wprowadzam do stosowania „Politykę bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
      2. Wprowadzam do stosowania „Instrukcję zarządzania systemami teleinformatycznymi, w tym służącymi do przetwarzania danych osobowych, w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie”, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Do czasu powołania Inspektora Ochrony Danych funkcję tę pełnić będzie dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 120.42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gminy w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Administratora Danych Osobowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

UZASADNIENIE

W związku wejściem w życie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1) należy dostosować "Politykę bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie" oraz „Instrukcję zarządzania systemami teleinformatycznymi, w tym służącymi do przetwarzania danych osobowych, w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie” do aktualnych wymogów prawa.

Sporządzili:

Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych
Daniel Adamczyk

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
(Inspektor Ochrony Danych)
Ryszard Stempiński