Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.88.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.88.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzania Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 września 2018 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zadania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2019.

§ 2. Zadania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2019 zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 16 ust. 1. Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12.48.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ·z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, obejmującej zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną, kierownicy komórek w terminie do dnia 31 października danego roku sporządzają listę zadań na rok następny dla obszaru, którym zarządzają. W związku powyższym należy wprowadzić niniejszym zarządzeniem listę zadań dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2019.

Sporządziła:
Katarzyna Szabałkin