Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.13.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające w sprawie ustalenia zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.13.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniające w sprawie ustalenia zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzania nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r., zmienionego zarządzeniem nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r. oraz zarządzeniem nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zadania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2018.

§ 2. Zadania Urzędu miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2018 zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 120.97.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ustalenie zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 16 zarządzenia nr 120.7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, obejmującej zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu dokonują zmiany listy zadań dla obszaru, którym zarządzają w terminie 30 dni od daty uchwalenia budżetu gminy. Tym samym sporządzają i przedkładają Administratorowi Kontroli Zarządczej aktualizację listy zadań.

W związku z powyższym należy dokonać aktualizacji zbiorczej listy zadań dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i wprowadzić ją niniejszym zarządzeniem.

Sporządziła:
Katarzyna Szabałkin

Zaakceptowała:
Iwona Adamczyk