Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2018 BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2018
BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 17 stycznia 2018 r.


w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września  2017 r. i Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadzonej Zarządzeniem Nr 120.5.2012 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Na postawie obowiązujących przepisów prawnych Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy aktualizować, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Sporządziła:
Anna Wójciak