Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. i Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Pani Krystyny Szyszkowskiej zatrudnionej na stanowisku kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 8A w Gryfinie w składzie:

  • Paweł Nikitiński - Przewodniczący Komisji,

  • Ewa Sznajder - Członek Komisji,

  • Grzegorz Jastrowicz - Członek Komisji.

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi do dnia 30 maja 2018 r. egzamin w celu zakończenia służby przygotowawczej.

§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z tym, że w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8A zorganizowano służbę przygotowawczą dla jednej osoby, należy powołać komisję egzaminacyjną, która przeprowadzi egzamin i zakończy procedury wymagane przy organizacji służby przygotowawczej.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska