Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.49.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 CZERWCA 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.49.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 CZERWCA 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. wprowadza się zmiany:

 1. w § 13 w pkt. 3) lit. j) otrzymuje brzmienie:

„j) Dzienny Dom „Senior +” w Gryfinie”,

 1. w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Burmistrzowi – symbol B – podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca Burmistrza – symbol BW,

 2. Zastępca Burmistrza - symbol BM,

 3. Sekretarz - symbol SE,

 4. Skarbnik - symbol SK,

 5. Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – symbol BQ,

 6. Audyt Wewnętrzny - symbol BAW,

 7. Biuro Obsługi Rady – symbol BOR,

 8. Wydział Zamówień Publicznych – symbol BZP,

 9. Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – symbol USC.SO,

 10. Referat Informatyki – symbol BRI,

 11. Pion Ochrony Informacji Niejawnych - symbol BIN,

 12. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – symbol BZK,

 13. Straż Miejska – symbol BSM,

 14. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,

 15. 15) Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie.”

 1. w § 32 w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) otrzymują brzmienie:
   

  1. Urząd Stanu Cywilnego,

  2. Referat Spraw Obywatelskich”.

 2. w § 32 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wydziałem Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich kieruje naczelnik wydziału, którym jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 1. naczelnik wydziału kieruje Wydziałem Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału, który jest pierwszym zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz przy pomocy drugiego zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

 2. podczas nieobecności naczelnika wydziału, jego zadania wykonuje zastępca naczelnika wydziału, a w przypadku nieobecności naczelnika wydziału i jego zastępcy, drugi zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”.

 1. w § 40 w ust. 2 uchyla się pkt 10.

 2. w § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia,

 2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,

 3. prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia form ochrony przyrody,

 4. prowadzenie postępowań w ramach zwykłego korzystania ze środowiska,

 5. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

 6. opracowywanie programów z zakresu ochrony środowiska oraz sprawozdań,

 7. prowadzenie spraw z zakresu melioracji wodnych.

 8. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa,

 9. opiniowanie planów łowieckich,

 10. opiniowanie projektów prac geologicznych,

 11. gospodarowanie lasami gminnymi,

 12. prowadzenie spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych,

 13. udostępnianie informacji o środowisku,

 14. prowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych,

 15. rozliczanie wydatkowania środków finansowych pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

 16. prowadzenie edukacji ekologicznej.

 17. przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków,

 18. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,

 19. opracowywanie operatów wodno-prawnych,

 20. sporządzanie informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,

 21. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wnoszeniem opłat za usługi wodne (wody opadowe i roztopowe),

 22. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 23. prowadzenie spraw dotyczących demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest lub odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,

 24. przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska”.

 1. w § 41 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”,

 1. w § 41 uchyla się pkt 13.

 2. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z uchwałą Nr XLII/434/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu oraz w związku z zaproponowanymi przez komórki organizacyjne zmianami zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła: Izabela Buckowska