Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.85.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LIII nadzwyczajnej sesji w dniu 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.85.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LIII nadzwyczajnej sesji w dniu 2 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 2 listopada 2018 r. odpowiadają: 

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
LIII/517/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
LIII/518/18 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Wydział Gospodarki Komunalnej/

Wydział Podatków
i Opłat Lokalnych

LIII/519/18 ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
LIII/520/18 uchylenia Uchwały Nr XLV/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
LIII/521/18 określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 2 listopada 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

UZASADNIENIE

Na LIII nadzwyczajnej sesji w dniu 2 listopada 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk