Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.52.2018 BURMISTRZA MIASTA l GMINY GRYFINO z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVIII sesji w dniu 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.52.2018
BURMISTRZA MIASTA l GMINY GRYFINO
z dnia 3 lipca 2018 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVIII sesji w dniu 28 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. póz. 994, póz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 czerwca 2018 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLVIII/477/18 zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok" oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku" Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLVIII/478/18 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Biuro Obsługi Rady
XLVIII/479/18 ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów Wydział Organizacyjny
XLVIII/480/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLVIII/481/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLVIII/482/18 nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLVIII/483/18 zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino) Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XLVIII/484/18 przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino i przekazania organowi regulacyjnemu Biuro Obsługi Rady
XLVIII/485/18 zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XLVIII/486/18 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 czerwca 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XLVIII sesji w dniu 28 czerwca 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk