Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.31.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

ZARZĄDZENIE Nr 120.31.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 kwietnia 2018 r.


w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

Na podstawie art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla każdego sołectwa ustalam opiekuna spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

1 Sołectwo Bartkowo - opiekun: Czaczyk Jacek
2 Sołectwo Borzym - opiekun: Popławska Joanna
3 Sołectwo Chlebowo - opiekun: Wojdyła Małgorzata
4 Sołectwo Chwarstnica - opiekun: Duchowska Dorota
5 Sołectwo Czepino - opiekun: Lewandowska Małgorzata
6 Sołectwo Daleszewo - opiekun: Cieślak Daniel
7 Sołectwo Dołgie - opiekun: Rataj Kinga
8 Sołectwo Drzenin - opiekun: Welzandt Edyta
9 Sołectwo Gardno - opiekun: Stawicki Marcin
10 Sołectwo Krajnik - opiekun: Wicińska Magdalena
11 Sołectwo Krzypnica - opiekun: Biniak-Gutkowska Małgorzata
12 Sołectwo Mielenko Gryfińskie - opiekun: Kuryło Renata
13 Sołectwo Nowe Czarnowo - opiekun: Szuster Agnieszka
14 Sołectwo Parsówek - opiekun: Bachtiak Marta
15 Sołectwo Pniewo - opiekun: Olejarz Ryszard
16 Sołectwo Radziszewo - opiekun: Karolczyk Beata
17 Sołectwo Sobiemyśl - opiekun: Szczepańska Izabela
18 Sołectwo Sobieradz - opiekun: Głowacka-Krysiak Katarzyna
19 Sołectwo Steklinko - opiekun: Ewald Daria
20 Sołectwo Steklno - opiekun: Sobolewska Andżelika
21 Sołectwo Stare Brynki - opiekun: Juszczak Anna
22 Sołectwo Wirów - opiekun: Kozak Izabela
23 Sołectwo Wełtyń - opiekun: Zagórska-Hyży Kamila
24 Sołectwo Włodkowice - opiekun: Koczan Daria
25 Sołectwo Wysoka Gryfińska - opiekun: Kisielica Monika
26 Sołectwo Żabnica - opiekun: Matyszczyk Edyta
27 Sołectwo Żórawie - opiekun: Furtak Małgorzata
28 Sołectwo Żórawki - opiekun: Szatanik Natalia

§ 2. Do zadań opiekuna sołectwa należy w  szczególności:

  1. uczestniczenie w zebraniach wiejskich, w  tym w zebraniach wyborczych, zwoływanych przez  burmistrza oraz sporządzenie dokumentacji z zebrania,
  2. uczestniczenie, na wniosek sołtysa, w zebraniach  wiejskich zwoływanych z inicjatywy mieszkańców sołectwa bądź sołtysa i sporządzenie dokumentacji z zebrania,
  3. udzielanie pomocy sołtysowi, radzie sołeckiej w redagowania protokołów, pism, wniosków, opinii.

§ 3. W przypadku nieobecności w pracy opiekuna sołectwa  zastępstwo przejmuje naczelnik/ kierownik danej komórki  organizacyjnej bądź inny pracownik wskazany przez  naczelnika/kierownika komórki.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom/kierownikom komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Traci moc  Zarządzenie Nr 120.17.2012 Burmistrza Miasta i Gminy  Gryfino z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia  opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia  zakresu ich obowiązków wraz ze zmianami (Zarządzenie Nr 120.47.2012 z dnia 7 listopada 2012 r. oraz Nr 120.35.2014 z dnia 26 września 2014 r.).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianami personalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zachodzi potrzeba dokonania zmian opiekunów sołectw. Dla czytelności aktu zasadnym jest uchylenie dotychczasowych.

Sporządziła:
Izabela Buckowska