Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków

Na podstawie art. 247 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 62) z późniejszymi zmianami) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin określający szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z potrzebą wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie służbowych kart płatniczych niezbędne jest ustanowienie Regulaminu określającego zasady korzystania z kart.

Sporządziła:
Beata Ludwiczak