Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zasad i sposobu pobierania oraz odprowadzania środków pieniężnych w gotówce z kasy parkingowej, parkingu przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie, do banku.

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 maja 2018 r.


w sprawie zasad i sposobu pobierania oraz odprowadzania środków pieniężnych w gotówce z kasy parkingowej, parkingu przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie, do banku.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz Uchwały Nr XLV/459/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady i sposób pobierania oraz odprowadzania środków pieniężnych w gotówce z kasy parkingowej.

  1. Osobami odpowiedzialnymi za pobranie środków pieniężnych w gotówce z kasy parkingowej jest co najmniej dwóch pracowników Urzędu (1 pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego i 1 funkcjonariusz Straży Miejskiej).
  2. Pobranie środków pieniężnych w gotówce z kasy parkingowej będzie odbywało się co najmniej raz w miesiącu, najpóźniej ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
  3. Po pobraniu środków pieniężnych w gotówce z kasy parkingowej pracownicy dokonują przeliczenia monet oraz sprawdzenia zgodności środków z wydrukowanym raportem, następnie wypełniają protokół stanowiący załącznik nr 1 i niezwłocznie dokonują wpłaty do banku prowadzącego obsługę kasową urzędu.
  4. W przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy pobranymi środkami a raportem należy je uwzględnić w protokole.
  5. Protokół, o którym mowa w pkt 4 należy ująć w systemie finansowo-księgowym Urzędu.
  6. Klucze do kasy parkingowej będą zdeponowane w szafie pancernej, znajdującej się w pomieszczeniach Straży Miejskiej.
  7. Osoby odpowiedzialne za pobranie środków pieniężnych w gotówce z kasy parkingowej, pobierają klucz bezpośrednio przed wykonaniem tej czynności i deponują go niezwłocznie po pobraniu środków pieniężnych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego i Komendantowi Straży Miejskiej w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z podjętą Uchwałą Nr XLV/459/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja, istnieje konieczność ustalenia szczegółowych zasad pobierania środków pieniężnych w gotówce z kasy parkingowej.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk