Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.70.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.70.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349), art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz art. 8 i art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz.1000) zarządzam, co następuje:

§ 1 Z dniem 1 września 2018 r. wyznaczam Panią Iwonę Dąbro-Adamiak na Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2 Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych określa art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz inne przepisy prawa obowiązujące w przedmiotowym zakresie.

§ 3 Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych, które nakładają na podmioty publiczne obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych posiadającego niezbędne kwalifikacje i wiedzę fachową, w celu wypełnienia postanowień nowych regulacji w przedmiotowym zakresie, wydanie niniejszego zarządzenia jest w pełni konieczne i uzasadnione.

Sporządziła:
Iwona Dąbro–Adamiak