Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.69.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na L sesji w dniu 23 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.69.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na L sesji w dniu 23 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 sierpnia 2018 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
L/500/18 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L/501/18 przystąpienia Gminy Gryfino do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Referat Informatyki
L/502/18 aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. Wydział Inwestycji i Rozwoju
L/503/18 przyjęcia Statutu Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady
L/504/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
L/505/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
L/506/18 zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
L/507/18 ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów Wydział Organizacyjny

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 sierpnia 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na L sesji w dniu 23 sierpnia 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

 

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk